شتاب دهنده شیراز

مساحت: 1000 متر مربع

نوع فعالیت: دارو  | e-Health
تعداد طرح پذیرش شده: 4 عدد